Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Witryna internetowa dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.owlasnychsilach.pl/sklep jest prowadzona przez  Fundacja O Własnych Siłach, ul.Ludwika Zamenhofa 29 / U3, 15-435 Białystok, Polska, NIP: 5423462957, REGON: 524399249 w dalszej części niniejszego Regulaminu będzie nazywana „Witryną”.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Witryny przez Klientów.

Regulamin

Fundacja O Własnych Siłach, ul.Ludwika Zamenhofa 29 / U3, 15-435 Białystok, Polska, NIP: 5423462957, REGON: 524399249Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:

Administrator danych osobowych – Operator Witryny;

Zasady korzystania ze sklepu

 1. Operator świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  – umożliwianie Klientowi indywidualnemu dokonywania zakupów produktów w Witrynie bez rejestracji indywidualnego konta;
 2. Rejestracja Konta w Witrynie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Do korzystania z usług oferowanych w sklepie oraz przeglądania treści Witryny, składania zamówień i korzystania z indywidualnego konta w Witrynie, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:
  – Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  – Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np. AdBlock:
  Mozilla Firefox
  Opera
  Google Chrome
  Internet Explorer
  -Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 4. Klient zobowiązuje się do:
  – korzystania ze Witryny w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
  – korzystania ze Witryny w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
  – korzystania ze Witryny zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;

Ceny produktów:

 1. Wszystkie ceny w Witrynie podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 2. Do łącznej ceny produktów zamówionych w Witrynie doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.
 3. Cena podana przy każdym produkcie w Witrynie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Witrynie, wprowadzania do Witryny nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.
 5. Zmiany cen produktów w Witrynie o których mowa w ust. 4 powyżej, nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.

Formy płatności:

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 2. Płatności za zamówione produkty można dokonywać w następujący sposób:

 • Gotówką przy odbiorze zamówionego produktu osobiście w siedzibie Operatora,
 • Bezgotówkowo poprzez:
  1. bezpośredni przelew na rachunek Operatora,
  2. płatności blikiem,
  3. WPPAY
  4. Karty płatnicze:
 • Visa

 • Visa Electron

 • Mastercard

 • MasterCard Electronic

 • Maestro

Warunki dostawy produktów

 1. Zamówione produkty mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Operatora bez dodatkowych kosztów lub są dostarczane pod wskazany w umowie adres na terenie Polski, zgodnie z życzeniem Klienta wyrażonym w formularzu zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi 24h (zamówienia złożone w weekendy są realizowane w poniedziałek) od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 3. Produkty zakupione w Sklepie dostarczane są – w zależności od tego, jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD;
  2. do paczkomatów InPost.
 4. Koszty przesyłki zamówionych produktów ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany przy akceptacji składanego Zamówienia.

 5. Koszt dostawy produktów oraz całkowity Czas realizacji zamówienia są zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy produktu.
 6. O kosztach dostawy Klient informowany jest w sposób wyraźny, przed złożeniem Zamówienia, w formularzu zamówienia na stronie Witryny, po wyborze formy dostawy.
 7. Do każdego przesyłanego produktu załączany jest dowód zakupu oraz informacja o prawie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem Formularza zwrotu ułatwiającego odstąpienie od umowy oraz informację o możliwości reklamacji wraz ze wzorem Formularza reklamacji. Wzory formularzy są jedynie przykładami i nie są dla Klienta wiążące.
 8. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu.
 9. Operator zaleca aby Klient przed odbiorem przesyłki pocztowej lub kurierskiej sprawdził, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku widocznego uszkodzenia, Klient nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z Operatorem.

Reklamacje

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

 2. Wszelkie reklamacje dotyczące naszych produktów lub usług będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu zgłoszenia. W przypadku skomplikowanych spraw, termin ten może zostać wydłużony, jednakże zostaniesz o tym poinformowany(a) w odpowiednim czasie.

 3. W przypadku zgłoszenia reklamacji masz prawo do otrzymania dokładnych informacji na temat postępowania reklamacyjnego oraz Twoich praw w tym zakresie. Jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci jasne i zrozumiałe wyjaśnienie procesu reklamacji oraz udzielić odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania.
 4. W celu zgłoszenia reklamacji lub uzyskania informacji dotyczących reklamacji, prosimy o kontakt z naszym działem reklamacji. Możesz skontaktować się z nami za pomocą następujących danych kontaktowych: Fundacja O Własnych Siłach, ul.Ludwika Zamenhofa 29 / U3, 15-435 Białystok, Polska, NIP: 5423462957, REGON: 524399249

  E-mail: [[email protected]],

  Numer Telefonu: [500 353 313].

 5. W przypadku wystąpienia wad fizycznych lub prawnych zakupionych produktów, przysługuje Ci prawo do reklamacji z tytułu rękojmi. 

 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

 7. Operator oświadcza, że produkty znajdujące się w Witrynie są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu.

 8. Operator jest zobowiązany dostarczyć Klientowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 9. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora.
 10. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta a także wskazanie preferowanego przez Klienta sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 11. Operator udostępnia Klientowi wzór Formularza reklamacji, dostępny na stronie internetowej Witryny pod adresem www.owlasnychsilach.pl/reklamacje który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klienta wiążący. Klient nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać.
 12. W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klientowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 13. Operator ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie dalej jednak niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Klienta.
 14. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Operator zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.
 2. Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Operatorowi produkt wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Operatora.
 5. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Operator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora.
 7. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany przez Operatora przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W żadnym przypadku Konsument nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem.
 8. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
  Szczegóły trybu postępowania w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, określone są w zakładce
 10. Reklamacje i Zwroty znajdującej się na stronie internetowej Witryny pod adresem www.owlasnychsilach.pl/reklamacje i zwroty.

  Wymiana produktów

 1. Każdy Klient ma prawo do wymiany każdego zakupionego w Witrynie produktu bez podania przyczyny na dowolny inny produkt dostępny w Witrynie w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania. 
 2. Oświadczenie o woli wymiany produktu należy składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres pocztowy Operatora.
 3. Aby wymiana produktu została zaakceptowana przez Operatora, wymieniany produkt musi zostać odesłany do Operatora wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie, jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o woli skorzystania z prawa do wymiany produktu.
 4. Szczegóły tryb postępowania w przypadku chęci wymiany produktu, określone są w zakładce Reklamacje i Zwroty znajdującej się na stronie internetowej Witryny pod adresem [-].

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Dane osobowe podane przez Klienta podczas rejestracji lub składania zamówienia produktów są przetwarzane przez Operatora, który jest administratorem danych osobowych.
 2. Elementem koniecznym dla przeprowadzenia rejestracji lub dla złożenia Zamówienia produktu jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych które zostały oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji lub realizacji zamówienia produktu. Podanie danych osobowych które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne jest całkowicie dobrowolne.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
 4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych produktów, wymienionym w §6 ust. 1. Gdy zapłata za zamówiony produkt jest dokonywana przez Klienta z góry, jego dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. 
 5. Klienta ma nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do uzyskania pełnej informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Operatorem bezpośrednio w jego siedzibie lub drogą pocztową.
 6. Operator jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności w Witrynie dostępne są w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym pod adresem internetowym https://owlasnychsilach.pl/polityka-prywatnosci/.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym na stronie internetowej Witryny w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresem www.owlasnychsilach.pl/regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, a także udostępniany nieodpłatnie w formie drukowanej w siedzibie Operatora.
  Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Witryny, odnoszące się do produktów prezentowanych w Witrynie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 2. Umowy zawierane w Witrynie zawierane są w języku polskim.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Witryny następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Witrynie treści zawartej umowy.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach:
  Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej Witryny wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich zmian Regulaminu.
 5. O treści zmian Regulaminu każdy Klient, który zarejestrował się w Witrynie Klient, zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji.
  Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.
 6. Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klienta, który zarejestrował się w Witrynie, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Witrynie.
 7. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

RODO

Niniejsza informacja ma na celu dostarczenie jasnych i zrozumiałych wyjaśnień zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Waszych danych osobowych jest

Fundacja O Własnych Siłach, ul.Ludwika Zamenhofa 29 / U3, 15-435 Białystok, Polska, NIP: 5423462957, REGON: 524399249

2. Cele Przetwarzania Danych Osobowych – Sklep z Ubraniami

Wasze dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia świadczenia usług oferowanych przez nasz sklep z ubraniami. Konkretnie przetwarzamy dane w celu:

 • Przyjęcia i realizacji zamówień.
 • Obsługi płatności za zakupione produkty.
 • Dostarczenia zakupionych produktów pod wskazany adres.
 • Kontaktu z Wami w sprawie potwierdzenia zamówień, dostaw, ewentualnych problemów z zamówieniami itp.
 • Obsługi ewentualnych zwrotów i reklamacji.
 • Przesyłania informacji handlowych i marketingowych (jeśli wyraziliście na to zgodę).

3. Rodzaje Przetwarzanych Danych Osobowych – Zakupy Online

W ramach zakupów online przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Imię i nazwisko – w celu personalizacji komunikacji oraz dostawy.
 • Adres e-mail – do potwierdzania zamówień, dostarczania informacji o zamówieniach oraz do celów marketingowych, jeśli wyraziliście na to zgodę.
 • Adres dostawy – w celu dostarczenia zamówionych produktów pod wskazany adres.
 • Numer telefonu – do kontaktu w sprawie potwierdzenia zamówień, dostaw i ewentualnych problemów.
 • Dane płatnicze – w celu dokonania płatności za zamówione produkty.
 • Historia zamówień – w celu obsługi ewentualnych zwrotów, reklamacji i zapewnienia historii transakcji.

4. Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

Przetwarzanie Waszych danych osobowych opiera się na różnych podstawach prawnych, w tym głównie na:

 • Wykonaniu umowy zawartej między Wami a nami w związku z zakupami.
 • Wypełnieniu obowiązku prawnego, któremu podlega Administrator (np. przechowywanie faktur).
 • Waszej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

5. Prawa Osób, których Dane Dotyczą

Przysługują Wam pewne prawa związane z przetwarzaniem Waszych danych osobowych. Aby skorzystać z tych praw lub uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z nami pod adresem:

  • Fundacja O Własnych Siłach, ul.Ludwika Zamenhofa 29 / U3, 15-435 Białystok, Polska,, e-mail: [[email protected]], numer telefonu: [500 353 313].

Zabezpieczenia
Przetwarzane przez nas dane osobowe są zabezpieczane poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych, koniecznych i odpowiednich dla zapobiegnięcia ryzyku naruszenia Pani/Pana praw lub wolności. Gwarantujemy odpowiedni poziom poufności pozyskiwanych danych osobowych. W szczególności zabezpieczamy dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, a także przed uszkodzeniem lub utratą.

Profilowanie
Informujemy, że badamy Państwa zachowania i preferencje zakupowe (profilowanie) w celu dostosowywania ofert do Państwa potrzeb. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Państwa danych.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych osobowych mogą być pracownicy i współpracownicy Kanani oraz: firmy windykacyjne, firmy marketingowe, banki, platformy płatnicze, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od Klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi informatyczne, techniczne, prawne i doradcze.

Zakres terytorialny
Państwa dane osobowe są przetwarzane na serwerach znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Prawa osób fizycznych
Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane przysługują prawa wynikające z obowiązujących przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o:

 • dostęp do swoich danych osobowych,
 • usunięcie swoich danych osobowych
 • sprostowanie swoich danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
 • ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienie swoich danych osobowych.
 • cofnięcie zgody

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Okres przechowywania danych osobowych
Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować Kanani do przechowywania danych przez określony czas,
 • okres, który jest niezbędny do ochrony interesów lub roszczeń administratora danych,
 • okres niezbędny do świadczenia usług przez Kanani,
 • okres, na jaki została udzielona zgoda.

 

Stosowane na stronie technologie
Kanani gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem i zawartymi w nim treściami i usługami, w tym tzw. logi systemowe tj. informacje dotyczące urządzenia i logowania, zawierające również datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu oraz ruch do i z witryny.

Wysyłając kartki podarunkowe z naszego Serwisu zbieramy ponadto adres e-mail oraz imię i nazwisko osoby wysyłającej kartkę oraz adres e-mail oraz imię odbiorcy kartki podarunkowej.

 • Analizy statystyczne naszych Stron Internetowych

Korzystamy z narzędzi pozwalających na zebranie danych statystycznych, dzięki którym możemy zrozumieć jak użytkownicy korzystają z naszego serwisu i jak możemy go dla nich ulepszyć. Dane, które otrzymujemy z tych narzędzi są zagregowanymi danymi statystycznymi i nie dają nam informacji o konkretnej osobie.

Do narzędzi z których korzystamy należą m.in. Google Analytics. Wykorzystują one technologię „cookies” w celu umożliwienia prezentacji miarodajnych danych.

Autorzy tych narzędzi gromadzić mogą na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzystać z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi.

Używanie przez Kanani narzędzia Google Analytics i podobne, nie stanowią przetwarzania danych osobowych.

 • Google Ads i inne narzędzia Google – reklama behawioralna

Google Ads i inne narzędzia Google wykorzystują technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniach, w celu zapamiętania, jakie strony internetowe były odwiedzane z tych urządzenia.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu wyświetlania reklam na innych odwiedzanych przez Panią/Pana stronach.

Kanani jako reklamodawca korzystający z usług Google nie ma dostępu do danych z ciasteczek zapisanych na Państwa urządzeniach, ale możemy zlecać reklamy do wybranych przez nas odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły naszą stronę www w ciągu ostatnich 7 dni. Firma Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Dane te stanowią dla nas jedynie materiał statystyczny, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika), a zatem dane z cookies nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam Państwo podają.

Używanie przez Nas narzędzia Google Ads i podobne nie stanowią przetwarzania danych osobowych.

 • Piksel konwersji Facebooka

Na naszej stronie internetowej może być stosowany tzw. „piksel konwersji Facebooka” serwisu społecznościowego Facebook w celu zarządzania reklamami na portalach Facebook i Instagram oraz w celu prowadzenia działań remarketingowych.

Piksel Facebooka ma za zadanie śledzić odwiedziny i zachowanie Użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu możemy zlecać na portalu Facebook reklamy do tych osób, które były na Stronie Internetowej (remarketing) lub na poszczególnych podstronach witryny.

Następnie otrzymujemy od firmy Facebook jedynie dane statystyczne dotyczące skuteczności reklam, bez odniesienia do konkretnych osób. W ten sposób możemy sprawdzać skuteczność reklam w serwisie Facebook i Instagram w celach statystycznych i związanych z badaniem rynku.

Jeśli posiadasz konto w serwisie Facebook lub Instagram, zwracamy uwagę na informacje o ochronie danych na stronach: https://www.facebook.com/about/privacy/
oraz https://help.instagram.com/155833707900388 

 • Pozostałe narzędzia reklamowe i remarketingowe

Na naszej stronie internetowej mogą być czasem stosowane także narzędzia Marketing Automation wspierające nas w prowadzeniu działań reklamowych i remarketingowych. Narzędzia te mają za zadanie śledzić odwiedziny i zachowanie użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu można kierować reklamy do tych osób, które były na Stronie Internetowej (remarketing) lub na poszczególnych podstronach witryny.

Odnośnie osób, które nie posiadają konta w naszym sklepie internetowym, otrzymujemy od firm udostępniających te narzędzia jedynie dane statystyczne bez odniesienia do konkretnych osób. W ten sposób możemy sprawdzać skuteczność reklam w celach statystycznych i związanych z badaniem rynku. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej, a reklamy zlecamy jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów (do określonych grup docelowych, a nie do konkretnego użytkownika), a zatem dane pochodzące z tych narzędzi nie są w żaden sposób łączone z innymi danymi, które nam podajesz.

Odnośnie Użytkowników zarejestrowanych w naszym systemie mamy możliwość ustalenia tożsamości osoby fizycznej i służą one także do profilowania.

Polityka plików „cookies”

Dla Państwa wygody ten Serwis www używa plików cookies i podobnych technologii w celu dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników oraz w celach statystycznych, reklamowych i funkcjonalnych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies pozwalają dodatkowo badać upodobania Użytkowników i tym samym podnosić jakość naszych usług.

Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w swojej przeglądarce, zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi w treści niniejszej polityki.

Serwis stosuje następujące rodzaje plików cookies:

 • cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)tj. po opuszczeniu strony internetowej,
 • cookies stałe (nie wygasają do czasu ich usunięcia przez Użytkownika),
 • cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała,
 • cookies funkcjonlne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar czcionki),
 • cookies „niezbędne”, czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
 • cookies google-analytics.com – pozwalające na tworzenie statystyki dla witryny,
 • cookies powiązane z wtyczką „Facebook”, która służy ona do łatwego dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe.

Własne pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, a w szczególności dostosować stronę do jego indywidualnych potrzeb,
 • uwierzytelniania i utrzymania sesji Użytkownika,
 • tworzenia statystyk, mających na celu zrozumienie w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia ulepszanie jego zawartości. Tworzenie statystyk nie pozwala na identyfikację poszczególnych Użytkowników,
 • zapewnienia pełnej funkcjonalności i ciągłego działania.

Zewnętrzne pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych,
 • prezentowania reklam dostosowanych dla Użytkownika.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika Serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies. Informacje o sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje lub całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.. Każdy, kto nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies tj. konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies, oznacza zgodę na przechowywanie informacji o których mowa w niniejszej polityce, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm.).