Statut

/ tekst jednolity z 04 listopada 2022 r. /

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja O Własnych Siłach” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Piotra Nietrzebkę, Bartłomieja Zaczka oraz Jerzego Dawida Jakubowskiego zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym w kancelarii notariusza Agnieszki Szałachowskiej – Darteyre w Warszawie dnia 04 listopada 2022 r. repertorium A nr 28523/2022 stanowiąc instytucjonalne rozwinięcie prowadzonej przez Fundatorów działalności w zakresie kształcenia młodych ludzi i  tworzenia miejsc pracy działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.2020.2167 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja działa w oparciu o zapisy ustawy o fundacjach i w oparciu o niniejszy statut.

§ 3

Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest Białystok.

§ 5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może tworzyć filie, oddziały, zakłady, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 6

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Nauki i Edukacji.

§ 7

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II

Cele, środki realizacji i zasady działania Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest działalność w zakresie kształcenia osób potrzebujących i wykluczonych, w szczególności młodzieży, i działanie na rzecz wytworzenia u nich kompetencji specjalistycznych, mających ułatwić uzyskanie pracy, jak również zostanie pracodawcami. Fundacja podejmuje również działania mające na celu promocję tworzenia miejsc pracy jak i sama je tworzy.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności, o której mowa w § 8 – w zakresie celu Fundacji;
 2. wspieranie darami rzeczowymi – aparatami, narzędziami i innymi narzędziami niezbędnymi w pracy specjalistów, jak również licencjami na oprogramowanie komputerowe;
 3. zakup sprzętu, urządzeń́ i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich placówkom i instytucjom, o których mowa w pkt.1;
 4. prowadzenie programów szkoleniowych obejmujących teren całej Polski oraz baz danych związanych z tymi programami;
 5. analizowanie i syntezowanie danych otrzymywanych w ramach prowadzonych baz programowych i prezentowanie tych ogólnopolskich wyników na zjazdach naukowych  w Polsce i za granicą;
 6. udzielanie pomocy społecznej w zakresie ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia w formie rzeczowej, finansowej lub świadczeń́ zdrowotnych i rehabilitacyjnych, a także w formie pomocy organizacyjnej osobom, których przypadki maja charakter szczególny, według zasad obowiązujących w Fundacji uwzgledniających rodzaj schorzenia, sytuację rodzinną i majątkową. Udzielanie pomocy społecznej obejmuje również̇ osoby będące ofiarami wypadków komunikacyjnych;
 7. podejmowanie rożnych działań́ mających na celu zapobieganie szerzeniu się̨ i ograniczanie zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności narkomanii, alkoholizmu i przemocy;
 8. prowadzenie placówek szkolnych działających w systemie oświaty w zakresie edukacji specjalistycznej i tworzenia miejsc pracy;
 9. przyznawanie stypendiów i nagród dla osób biorących udział w realizacji celu Fundacji oraz organizowanie i finansowanie nieodpłatnych konferencji i seminariów w zakresie tego celu;
 10. skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami, w tym w szczególności młodzieży oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych;
 11. współpracę̨ z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki, domami dziecka i rodzinami zastępczymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji;
 12. upowszechnianie w Internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą̨ wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,
 13. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć́ promujących dorobek z zakresu medycyny, nauki, samorozwoju i przedsiębiorczości
 14. organizowanie spotkań́ służących wymianie doświadczeń́ osób i jednostek prowadzących działalność́ w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń́ oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć́ organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania.

§ 10

Fundacja działa poprzez:
 1. nieodpłatną działalność pożytku publicznego;
 2. działalność gospodarczą

§ 11

Działalność Statutowa Fundacji ma w charakter nieodpłatny. 

§ 12

Dla osiągnięcia swego celu Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób  fizycznych, których działalność jest zbieżna z jej celem.

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody fundacji

§ 13

 1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz założycielski w kwocie 5,000.00 (pięć tysięcy) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 
 2. Fundacja przeznacza na działalność gospodarczą środki pieniężne w kwocie 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.

§ 14

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania, całym swoim majątkiem.
 2. Fundacja nie ma prawa:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do  fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi  pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są  związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub  pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz fundatorów, członków organów Fundacji lub  pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,  chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą  fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 15

Dochody Fundacji pochodzą z:
 1. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 2. aukcji internetowych;
 3. subwencji osób prawnych;
 4. darowizn, spadków i zapisów;
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;
 6. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 16

Dochody z działalności gospodarczej Fundacja w całości przeznaczy na realizację jej celów statutowych określonych w § 8 oraz 9.

§ 17

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną  przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest  oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 19

Roczne sprawozdanie finansowe jest poddawane badaniu firmy audytorskiej o ustalonej renomie  i ogłaszane w sposób ustalony przez Zarząd oraz zgodnie z prawem obowiązującym dla Fundacji  i organizacji pożytku publicznego.

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

§ 20

Organami Fundacji są:
 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

§ 21

RADA FUNDACJI
 1. Rada Fundacji (dalej: Rada) składa się z co najmniej z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym z Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.
 2. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 3. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy jej  posiedzeniom. W przypadku dłuższej nieobecności Przewodniczącego, jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.
 4. Na posiedzenia, o których mowa w ust. 4, Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 5. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, zaproszenie na posiedzenie Rady powinno jednak dotrzeć do członka Rady nie później niż na 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 6. Rada Fundacji uchwala swój Regulamin działania.

§ 22

 1. Rada Fundacji jest organem nadzoru nad działalnością Fundacji, niepodlegającym organowi zarządzającemu w zakresie wykonywania nadzoru oraz organem opiniującym i doradczym dla  Zarządu Fundacji.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym ocena działalności  Zarządu w danym roku sprawozdawczym i rocznego sprawozdania finansowego;
  2. sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Fundacji na podstawie oceny wyniku badania przeprowadzonego przez audytora;
  3. kontrola podejmowanych przez Zarząd uchwał w zakresie ich zgodności ze statutem oraz  kontrola wykonywania uchwał własnych podjętych przez Zarząd;
  4. opiniowanie kierunków i planów działalności statutowej przyjętych na dany rok przez Zarząd i  spraw przedłożonych Radzie do zaopiniowania przez Zarząd;
  5. występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

§ 23

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z datą odwołania przez Fundatorów, ewentualnie po pisemnym zgłoszeniu rezygnacji.
 2. Z członkostwem w Radzie Fundacji nie można łączyć funkcji członka Zarządu.
 3. Członek Rady Fundacji nie może pozostawać z członkami Zarządu w stosunku  pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, ani pozostawać w  stosunku małżeńskim.
 4. Z wyjątkiem przewidzianym w ust 5 członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje bez  wynagrodzenia.
 5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie  zwrot poniesionych i uzasadnionych kosztów.

§ 24

Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos  Przewodniczącego Rady.

§ 25

ZARZĄD
 1. Zarząd Fundacji (dalej: „Zarząd”) składa się z jednego albo większej liczby członków.
 2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 3. Zarząd może powołać Pełnomocników Fundacji do reprezentowania Fundacji i występowania w jej imieniu, a także prokurentów.
 4. Członkostwo w Zarządzie Fundacji wygasa z dniem:
  1. odwołania przez Fundatorów;
  2. śmierci członka Zarządu;
  3. złożenia przez członka Zarządu rezygnacji;
  4. prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie

§ 26

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą być zatrudnieni w Fundacji na podstawie umowy o pracę na  określonym w niej stanowisku, z wydzielonym zakresem czynności.
 2. W umowach między fundacją a członkiem zarządu oraz w sporach z nią fundację reprezentuje Przewodniczący Rady Fundacji.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
 4. Zasady wynagradzania Członków Zarządu ustala i określa Rada Fundacji poprzez podjęcie Uchwały.

§ 27

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes zarządu, a w jego nieobecności Wiceprezes Zarządu z inicjatywy własnej bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu,
 3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Zarządu.

§ 28

 1. Do Zarządu Fundacji należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, kierowanie bieżącą  działalnością Fundacji i podejmowanie w tym zakresie decyzji i uchwał oraz ustalanie kierunków działania Fundacji.
 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
  1. określanie corocznie kierunków i planów działalności statutowej,
  2. zarządzanie majątkiem Fundacji,
  3. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
  4. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Fundacji oraz osób na stanowiska kierownicze lub  samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
  5. ustalanie potrzeb i wielkości zatrudnienia w Fundacji oraz wielkości środków finansowych  przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników
  6. ustalanie zasad wypłacania wynagrodzeń w Fundacji w Regulaminie Wynagradzania oraz zasad porządku w procesie pracy w Regulaminie Pracy,
  7. podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej,
  8. ustalenie kwoty środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej  przez Fundację,
  9. tworzenie i znoszenie filii Fundacji lub innych jednostek organizacyjnych.

§ 29

Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Zespół Programowy, złożony z osób skupionych  wokół idei Fundacji.

§ 30

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie  stanowią inaczej, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej dwóch trzecich  jego członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Członek Zarządu nie może uczestniczyć w głosowaniu Zarządu w sprawach, które go  bezpośrednio dotyczą.

§ 31

 1. Fundacja na zewnątrz reprezentowana jest przez Zarząd, Pełnomocnika lub Prokurenta.
 2. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie.

ROZDZIAŁ V

Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 32

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami, bezpośrednio i pośrednio, w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 3. Całkowity dochód z działalności gospodarczej przeznaczany jest na realizację celów statutowych. Organem kierującym działalnością gospodarczą Fundacji jest Zarząd.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  1. usług promocyjnych, reklamowych i marketingowych ;
  2. handlu hurtowego i detalicznego;
  3. wydawnictw, rejestracji dźwięku i obrazu, poligrafii,
  4. usług hotelarskich i żywieniowych na potrzeby spotkań, sympozjów i zjazdów, spotkań integracyjnych i rekreacyjnych oraz na potrzeby szkoleń
  5. handlu licencjami na oprogramowanie
  6. udzielanie płatnych szkoleń i konsultacji, również zdalnie

§ 33

 1. Z majątku Fundacji Zarząd przeznaczy środki na prowadzenie działalności gospodarczej w miarę potrzeby, z tym jednak zastrzeżeniem, że na rachunku bieżącym Fundacji winna każdorazowo pozostawać kwota w wysokości co najmniej połowy Funduszu Założycielskiego
 2. Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego  powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów  statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu

§ 34

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 35

Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 36

Dla efektywnego realizowania swojego celu Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§ 37

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 38

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały  pełnego składu Zarządu.

§ 39

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w razie  wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

§ 40

Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmują fundatorzy bezwzględną większością głosów.

§ 41

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust 4 ustawy  o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celowi Fundacji, wskazanym w tym  celu przez Zarząd Fundacji.

§ 42

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy Sąd.

Pobierz Statut Fundacji O Własnych Siłach